Rajasthan 2016

Lac Gadisar à Jaisalmer Lac Gadisar à Jaisalmer, Rajasthan, mars 2016.
Lac Gadisar à Jaisalmer Lac Gadisar à Jaisalmer, Rajasthan, mars 2016.
Rajasthan 2016